جشنواره 1000 ایده در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می گردد

به گزارش وبلاگ تیم مسلم، خبرنگاران/خراسان رضوی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در راستای برگزاری رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی جشنواره 1000 ایده را 17 و 18 اسفند ماه برگزار می نماید.

جشنواره 1000 ایده در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می گردد

ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺟﺪﯾﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اسلامی در زﻣﯿﻨﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﻞ ﻣﺴاله و ﮐﺎرآﻓﺮﯾنی، ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﮐﻼن ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻨﺎوراﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﺸگاه، اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﺗﺤﻮل و ﺗﻌﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎم دوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در داﻧﺸﮕﺎه، ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه و اﯾﺠﺎد روﺣﯿﻪ اﻣﯿﺪ و ﺧﻮدﺑﺎوری در آنﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻧﻮآوران و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه از اهداف این رویداد ملی است.

دانشگاه آزاد اسلامی در رویکرد تازه خود در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺠﻬﯿﺰات، ﻣﺤﺼﻮﻻت، دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و در ﻗﺎﻟﺐ روﯾﺪاد ﻣﻠﯽ ﮔﺎم دوم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر 1000 ﮔﺮوه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ، 1000 اﯾﺪه و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ و 1000 ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﺎور و ﺧﻼق در ﻣﻌﺮض ﺑﺎزدﯾﺪ همه اﻫﺎﻟﯽ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻓﻨﺎوری ﮐﺸﻮر، ﻣﺴﺌﻮلاﻦ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ، ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.

این رویداد در سه مرحله درون واحدی، استانی و کشوری برگزار می گردد که در بخش اول رویداد گام دوم، واحدهای دانشگاهی هسته ها و گروه های پژوهشی و آزمایشگاهی را تشکیل و کلیه اطلاعات مربوط به هسته ها و واحدهای فناور موجود در مراکز رشد واحدهای استان به سازمان مرکزی دانشگاه ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی دبیرخانه استارتاپ ویکند استان نیز از آذر ماه امسال با توجه به ظرفیت های هر شهرستان کار خود را شروع نموده و این رویداد در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی خراسان رضوی با تشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته استان 17 و 18 اسفند ماه در مرکز رفاهی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می گردد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "جشنواره 1000 ایده در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جشنواره 1000 ایده در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار می گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید